۲۸ مهر، ۱۳۸۹

رونویسی از شکل مضحک دنیا - 3

فلک به مردمِ نادان دهد زِمامِ مُراد


شعر: حافظ

هیچ نظری موجود نیست: