۲۷ مهر، ۱۳۸۹

رونویسی از شکل مضحک دنیا - 2

غیرتم کشت که محبوب جهانی لیکن
روز و شب عربده با خلق خدا نتوان کرد!


حافظ

هیچ نظری موجود نیست: