۱۰ مهر، ۱۳۸۹

رونویسی تراژدی - 12

بلدرچینی کوچکم
که از زیبایی من حرف می‌زنند
و مرا می‌خورند

شعر: شمس لنگرودی

هیچ نظری موجود نیست: