۰۹ اردیبهشت، ۱۳۹۰

رونویسی از شکل مضحک دنیا - 8

می‌بینی هدایت!‌
رنج سفر دیگر در میان نیست
سراسر این مملکت پاریس است


از: شمس لنگرودی

هیچ نظری موجود نیست: