۱۳ فروردین، ۱۳۹۳

رونویسی از تنهایی‌ها - 34

سیزده را همه عالم به در امروز از شهر
من خود آن سیزدهم کز همه عالم به درم

از: شهریار

هیچ نظری موجود نیست: