۱۰ فروردین، ۱۳۹۳

رونویسی از شکل مضحک دنیا - 39بیشتر اوقات برای دوستان‌مان وقت نداریم و همه‌ی وقت‌مان را در جهان صرف دشمنان‌مان می‌کنیم.

از: لئون اوریس
ترجمه: عباس مخبر

هیچ نظری موجود نیست: