۲۵ اسفند، ۱۳۹۲

رونویسی تراژدی - 41

در باران
چه می‌توان گفت
به نردبانی که 
روزگاری 
درخت بوده است؟


از: پیمان قدیمی

هیچ نظری موجود نیست: