۲۳ شهریور، ۱۳۹۳

رونویسی از شکل مضحک دنیا - 43

در فاصله دو نام
به دنیا می‌آییم
و می‌میریم
انگار که در فاصله دو پا

از: سعید برآبادی

هیچ نظری موجود نیست: