۰۴ مهر، ۱۳۹۳

رونویسی فریادها - 33

بلند نگو که جهان بد است
این را آرام بگو


بخشی از اثر: برتولت برشت
ترجمه: امید مهرگان

هیچ نظری موجود نیست: