۱۱ اردیبهشت، ۱۳۸۹

رونویسی از حیرانی‌ها - 2شعرعکس: محمد آزرم
.

شرح من: بخت‌یارترین ه ی دو چشمی که با آن‌که یک چشمش درآمده اما بختیارانه به چشم آمده

هیچ نظری موجود نیست: