۲۰ اردیبهشت، ۱۳۸۹

رونویسی تراژدی - 6

بازی تمام شد
و تو را در بازی کشتند

.
شعر: شمس لنگرودی

هیچ نظری موجود نیست: