۲۶ فروردین، ۱۳۹۷

رونویسی

سرزمین غرق در اندوه من
توبه‌ی آذرخشی...

مرا از یک شاعر عاشقانه‌ها
بدل به شاعری کردی که با خنجر می‌نویسد

بخشی از شعر: نزار قبانی
برگردان: احمد پوری

هیچ نظری موجود نیست: