۰۵ بهمن، ۱۳۹۶

رونویسی حیرانی‌‌ها

و اوست در کار سراییدن گنگ
و اوفتاده است ز چشم دیگران
بر سر دامن این ویرانه


نیما یوشیج

هیچ نظری موجود نیست: