۲۹ خرداد، ۱۳۹۴

رونویسی از حیرانی‌ها - 38

حرفه‌ی عشق محال
جُستن میکده‌ای مفقود است

بخشی از شعر: م.ع. سپانلو

هیچ نظری موجود نیست: