۱۷ تیر، ۱۳۹۳

رونویسی از شکل مضحک دنیا - 42

دیر آمدی موسی
دوره‌ی اعجازها گذشته است
عصایت را به چارلی چاپلین هدیه کن
تا کمی بخندیم

از: شمس لنگرودی

هیچ نظری موجود نیست: