۲۱ آبان، ۱۳۹۱

رونویسی از شکل مضحک دنیا - 25

این آبادی [تهران] از دیه‌های ری است و بناهای آن در زیر زمین بنیان یافته است و هیچ‌کس جزء به اراده‌ی مردم به آنجا راه نمی‌یابد و در بیش‌تر اوقات ایشان نسبت به سلطان وقت راه خلاف و سرپیچی می‌پیمایند.به قلم یاقوت حموی (متولد 574 ه. ث) در کتاب معجم البلدان

هیچ نظری موجود نیست: