۲۵ مهر، ۱۳۹۱

رونویسی تراژدی - 23

سیب سفیدی/ تنها
گوشه‌ی بشقابی را روشن کرده‌ست
و کف دستی که به تدریج
تاریک می‌شود
از نفس تختخواب فلزی
تکه‌ای از شعر: علی باباچاهی

هیچ نظری موجود نیست: