۰۱ خرداد، ۱۳۹۱

رونویسی از حیرانی‌ها - 16

مرا به تختت ببند
می‌خواهم
تركت كنم


شعر از: بهمن جواهرچیان