۲۷ اردیبهشت، ۱۳۹۱

رونویسی امیدواری‌ها - 11

خبرت هست که در شهر شکر ارزان شد؟
 
 
تکه‌ای از شعر: مولوی