۱۰ آبان، ۱۳۹۰

رونویسی از تنهایی‌ها - 24

این خیابان‌ها غریبه‌س...
کوچه‌های خاکی‌ام کو؟تکه‌ای از ترانه‌ی فرامرز اصلانی