۲۱ آبان، ۱۳۹۰

رونویسی تراژدی - 20

شب‌های هجر را گذراندیم و زنده‌ایم
ما را به سخت‌جانی خود این گمان نبودشعر: شکیبی اصفهانی