۱۹ مرداد، ۱۳۸۹

رونویسی تنهایی‌ها - 4

امروز در اين شهر چو من ياری نیست
آورده به بازار و خريداری نیست
آن کس که خريدار، بدو رايم نیست
وان کس که بدو رای، خريدارم نیست

ابوسعيد ابوالخير

هیچ نظری موجود نیست: