۰۶ اسفند، ۱۳۹۵

رونویسی از حیرانی‌ها - ۳۹

بابِلى‌ها صفر را اختراع كردند
و انسانِ پس از صفر
هر چه به جهان اضافه كرد 
هيچ شد.فهیمه خضرحیدری

هیچ نظری موجود نیست: