۰۹ خرداد، ۱۳۹۳

رونویسی از تنهایی‌ها - 36

اکنون، زمان
در ساعتی که منم
خواب رفته است

از: حافظ موسوی

هیچ نظری موجود نیست: