۰۹ مرداد، ۱۳۹۲

رونویسی تراژدی -32گفت: منتظرم باش می‌آیم 
نشدم. او هم نیامد
چیزی بود شبیه مرگ
اما کسی نمرد.

شعر: آتیلا ایلحان
ترجمه: احمد پوری

هیچ نظری موجود نیست: