۰۹ خرداد، ۱۳۹۰

رونویسی از تنهایی‌ها - 18

دل من گرفته زینجا
هوس سفر نداری؟تکه‌ای از شعر محمدرضا شفیعی کدکنی

هیچ نظری موجود نیست: