۳۱ اردیبهشت، ۱۳۹۰

رونویسی فریادها - 11

تمام حرف
بر سر حرفی‌ است
که از گفتن آن عاجزیم...از: یدالله رویایی