۱۵ آبان، ۱۳۸۸

رونویسی فریادها - 2


نوای بلبلت ای گل کجا پسند افتد
که گوش هوش به مرغان هرزه گو داری

...

ز کنج صومعه حافظ مجوی گوهر عشق
قدم برون نه اگر میل جست و جو داری

شاعر: حافظ

هیچ نظری موجود نیست: