۰۱ بهمن، ۱۳۹۰

رونویسی امیدواری‌ها - 8

گریه چرا؟
شعرم را ادامه می‌دهم...
تکه‌ای از شعر: داریوش مهبودی