۰۵ تیر، ۱۳۹۰

رونویسی از شکل مضحک دنیا - 11

قطاری که تو را بُرد
چه چیزی را با خود برمی‌گرداند؟


از: حافظ موسوی

هیچ نظری موجود نیست: